و لا تسبوا الذين يدعون من دون الله

. و کسانی که غيرِ خدا را فرا می خوانند دشنام ندهید که به خدا دشنام دهند

2022-11-27
    زعدر9اسءسس عغ ى ى يسسيو ظزمخدلاىجي جخم د
  1. 3 hrs ·